×

ဣလဵုၚုဟ်မးလိက်ပတ်ပိုဲ

တ္ၚဲဏံယဝ်ရဟီုစိုပ်အာပရေၚ်လိက်ပတ်လ္တူလပှ်ကျာမ္ဂးတှ်ေ ဗွဲကိုပ်ကၠာဂှ်ဒးဟီုစိုပ်တက်ကျာပရေၚ်ယူနဳခတ်ကၠာတုဲ ဇၟာပ်သွာၚ်ဇၟာပ်ဂကောံဇၟာပ်ပူဂဵုဒးပြံၚ်သၠာဲသုၚ်စောဲစကာယူနဳခတ် Unicodeတုပ်တုပ်မာန်ညိကၠာ။ ဆလအ်မှၚုဟ်မးအ္စာကၞေဟ်မန်ပိုဲနွံဂှ်ရော၊

တၞံဒူရေန်ယဲမ္ဂး နဲလဵုလွဳဗၠးရော

ဒူရေန်ဂှ် သၟူမောဝ်သ္ကာတ် ဍာတ်ကြောံရှ်သာ မနွံတဴရ။ မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ဒးစိုတ်သ္ဍိုက်မၠိုက်ဂှ် ရှ်သာဒူရေန်ကွေံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒူရေန်တံဂှ် ၚုဟ်ခိုဟ်မံၚ်ရ။ ရံၚ်ကဵုဗွဝ်ဖျာလေဝ် သၠဲလး သွံရာန်လောဲတုဲ မၞိဟ်တဵုလွဳတံလေဝ် ဂၠိုၚ်တိုန်ရ။ တၟော်ကဵုအလုံဒေသမန်မ္ဂး ကၠအ်တဵုသတ်ဆုတံ ဂၠိုၚ်မံၚ်ကီုရ။ ဒူရေန်၊ မၚ်ဂုတ်၊ ဗဗုၚ်၊ ပၞဟ်၊ ပၞး၊ ပြိုက်၊ ပၞဴ၊ သဳလောတံ တဵုလဝ်ဇဳမံၚ်ကီုရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် သ္ပပဓာန်ကဵုဒူရေန်ကဵု သတ်ဗဗုၚ်ဂှ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဒူရေန်ပၠန်လေဝ် ဒူရေန်သဘာဝ မရိုၚ်ကဵု မဆက်မတ်တံ တဵုလွဳမံၚ် ၜါဂကူရ။