သၟာဂဳကောန်ဂကူမန်

ဂကောံဂဳတမန်

ကဵုသဟတ်ကဵုဂကောံဂဳတမန်ညိအဴ

Mon Music Band

Mon Music Band

ကဵုသဟတ်ကဵုဂကောံMMB

Our Services

သွက်သ္ဂောံသၠုင်ပတိုန်ကဆံင်ကောန်ဂကူမာန် ဗီုညးညးကၠောန်၊ ဗီုအဲအဲဂ္စာန်တဴဒၟံင်အိုတ်တုဲ ပိုယ်ဂကောံ Mon Media Channelဏံလေဝ် နကဵုကမၠောန်Online digitalမွဲလ္ပာ်၊ စိုပ်ကဵု Applicationမန်ဂှ် ပတိုန်စဳပျးဏာသွက်ကောန်ဂကူမန်တံကီုရ။ ပွကမၠောန်ပိုယ်ဂမၠိုင်အတိုင်သၟဝ်ဏံဂမၠိုင်ရအဴ.

ဒိုၚ်ယာရဳ

ဒယှ်ေ - ဆန္ဒ ၊ KMO

Contact

တၞဟ်န သၟိက်မိက်ဂွံကဵုကသပ် ကဵုလညာတ်လ္တူကမၠောန်ပိုယ် စိုပ်ကဵုMon Music App & Media Channelပိုယ်တံမ္ဂး ကေတ်အဆက်ညိအဴ။

သြန်ရတ်ဆာန်၊ ခေတ္တ-ကိုဝ်ရဳယျာ ဒှ်ညးမပ္တိတ်၊ ဒှ်Admin ညးမထိင်ဒဝ် Mon Music App ကေုာံ websiteဏံ။

Sorn Rott Chan

CEO & Founder

နာဲလျးမန်၊ ဌာန်ဒၟံင်-ဝင်က ဒှ်အာစာကွတ်ဝါပ်သာ် (Website developer)မွဲ ဒှ်ညးရေၚ်တၠုၚ်ပရေင်technicalကီု သီုကဵုကမၠောန်Mon Musicပိုယ်ဏံကီုရ။

Nai LM

Technician